Privacybeleid

Inleiding

VAN EYKEN TOURS draagt de bescherming van uw privacy hoog in het vaandel. Deze verklaring heeft het oogmerk om u op duidelijke en transparante wijze in kennis te stellen van de manier waarop VAN EYKEN TOURS omgaat met uw persoonsgegevens. Bovendien kan u informatie over de bescherming van uw privéleven binnen het raamwerk van de verwerking van deze gegevens terugvinden in deze verklaring.

Het verwerken van persoonsgegevens wordt door VAN EYKEN TOURS doorgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder ‘verwerken’ verstaan wij “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Deze verklaring wordt regelmatig herzien en wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met de wijzigingen in onze zakelijke noden en wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval worden de wijzigingen verwerkt in een geüpdatete verklaring die spoedig op onze website wordt gepubliceerd.

De laatste wijziging vond plaats op 24/05/2018.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van VAN EYKEN TOURS, het aankopen van producten/goederen, enige communicatie met VAN EYKEN TOURS, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacyverklaring en aldus van de manier waarop VAN EYKEN TOURS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

 1. Identiteit van de organisatie

De onderneming met maatschappelijke naam FELIX VAN EYKEN (eenmanszaak), voerende de handelsnaam VAN EYKEN TOURS, met ondernemingsnummer BE 0809.305.642, met zetel te Schrieksebaan 124, 3120 Tremelo, is de verwerkingsverantwoordelijke.

De functionaris gegevensbescherming in de organisatie van VAN EYKEN TOURS is de heer GILLES VAN EYKEN.

Deze onderneming en haar vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hebt u nog verdere vragen over deze verklaring, of meer in het algemeen, kan u steeds contact opnemen aan de hand van de volgende coördinaten:

 • 016/531457;
 • e-mail: vaneykentours@skynet.be;
 • contactformulier op vaneykentours.be.
 1. Welke persoonsgegevens verwerkt VAN EYKEN TOURS?

De gegevens die VAN EYKEN TOURS verwerkt, omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • (bedrijfs)naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • rijksregisternummer;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer (GSM en/of vaste telefoon);
 • bankrekeningnummer;
 • IP-adres;
 • geografische locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website (www.vaneykentours.be);
 • internetbrowser er apparaattype;
 • andere gegevens die u ons beslist te verstrekken, telefonisch of per e-mail.
 1. Hoe verzamelt VAN EYKEN TOURS uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens waarvan sprake worden verzameld via de betrokkene bij of in het kader van:

 • bezoek van onze vestiging of gebouwen;
 • opvragen van een offerte;
 • bezoek van onze website en gebruikmaking van het daartoe bestemde contactformulier;
 • correspondentie met VAN EYKEN TOURS, per e-mail of telefonisch;
 • gebruikmaking van de diensten van VAN EYKEN TOURS;

De door VAN EYKEN TOURS verzamelde persoonsgegevens zijn aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 1. Minderjarigen

Onze organisatie is niet gericht op de verzameling van gegevens van minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd, worden deze gegevens dan ook niet door ons verwerkt. Het is voor onze organisatie evenwel administratief te zwaar om bij elk contact na te gaan of deze leeftijdsdrempel is bereikt. Vandaar dat wij ouders aanraden om betrokken te zijn in de online activiteiten van hun kinderen, zodat zij in staat zijn om te voorkomen dat wij hun gegevens verzamelen zonder hun ouderlijke toestemming. Zijn er tegen wil en dank toch persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar, zonder ouderlijke toestemming bij onze organisatie terechtgekomen, dan kan steeds met ons contact opgenomen worden via de hogervermelde coördinaten om een spoedige verwijdering ervan te bekomen.

 1. Met welk doel worden deze persoonsgegevens door VAN EYKEN TOURS verwerkt?

VAN EYKEN TOURS verwerkt voormelde persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de reisovereenkomst, waaronder de organisatie van het opgegeven vervoer, de opmaak en het versturen van offerten, het verzenden van facturen en het invorderen van betalingen.

In tweede orde worden persoonsgegevens door VAN EYKEN TOURS ook aangewend bij het versturen van nieuwsbrieven, zoals een overzicht van het actueel aanbod van autocarreizen, wat per e-mail of met de post geschiedt. Indien u niet langer nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kan u steeds contact met ons opnemen via de hogervermelde coördinaten, teneinde daartegen bezwaar aan te tekenen. In elke nieuwsbrief per e-mail vindt u bovendien ook een afmeldingslink. Ook om de klant telefonisch of per mailing te bereiken, indien dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren of te informeren over gebeurlijke wijzigingen in onze dienstverlening, wordt op deze gegevens beroep gedaan.

Ten slotte analyseren wij uw surfgedrag op onze website om aan de hand van de daardoor bekomen gegevens, (de kwaliteit van) de website te kunnen verbeteren en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

 1. Legaliteit van de gegevensverzameling

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op:

 • de uitvoering van de door u met VAN EYKEN TOURS aangegane overeenkomst, ofwel;
 • de naleving van de op ons rustende wettelijke verplichtingen, ofwel;
 • het behartigen van een taak van algemeen belang, ofwel;
 • het beschermen van uw vitale belangen of deze van een andere natuurlijke persoon, ofwel;
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VAN EYKEN TOURS of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent);
 • en anders dient u eerst uw toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden.
 1. Wie zijn de ‘ontvangers’ van de verzamelde persoonsgegevens?

De organisatie van VAN EYKEN TOURS

Bepaalde derde partijen

De door u verstrekte gegevens worden steeds binnen de organisatie van VAN EYKEN TOURS gehouden en nimmer uitgeleend, verkocht, verhuurd, doorgegeven of openbaar gemaakt op enerlei andere wijze, met uitzondering van de eventuele doorgifte aan derde partijen met het oogmerk om aan de tussen u en VAN EYKEN TOURS bestaande overeenkomst uitvoering te geven of de andere hierboven omschreven rechtsgronden. In voorkomend geval kan het zijn dat bepaalde leveranciers, uitvoeringsagenten of contactpersonen gedurende de reisweg (bv. een chauffeur of gids), horeca-aangelegenheden, bezoekingscentra, … hiervan kennis nemen.

Ook maken wij sporadisch gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • de boekhouding en betalingen

Ook wanneer wij als tussenpersoon voor een annulatie- of reisverzekering optreden, dienen wij uw persoonsgegevens door te geven aan de verzekeringsmaatschappij.

Deze derde partijen zijn in ieder geval tevens verplicht om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de onderhavige privacyverklaring en meer in het algemeen de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of indien wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.

Cookies

De website van VAN EYKEN TOURS (www.vaneykentours.be) gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud en werking van deze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kan de installatie van cookies weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen, maar dan zullen sommige onderdelen van deze website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Wat zijn cookies? Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw hele bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie).

Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat opgeslagen in de folder van uw browser. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben, informeren wij u reeds over deze cookies en vragen wij uw toestemming voor het gebruik ervan.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door uw internetbrowser zodanig in te stellen dat het opslaan van cookies niet langer wordt toegestaan. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder werd opgeslagen via de instellingen van uw internetbrowser verwijderen.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.be). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

 1. Hoe lang bewaart VAN EYKEN TOURS persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de duurtijd die vereist is om uitvoering te geven aan de doelen waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, dan wel door de wet van ons wordt vereist.

 1. Wat zijn uw privacyrechten in verband met uw persoonsgegevens?

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
 • Recht om voor de toekomst uw toestemming voor verstrekte gegevens te allen tijde in te trekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met VAN EYKEN TOURS via de hogervermelde coördinaten. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 1. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens VAN EYKEN TOURS van uw gegevens kennis kunnen nemen, worden geacht aan geheimhouding daarvan te zijn onderworpen.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens die wij bewaren op elektronische dragers om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten;
 • De persoonsgegevens die op papieren drager zijn genoteerd, zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde medewerkers.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.